Microsoft ต้องการบังคับใช้ SSD ในการบูท Windows 11 ในปี 2023

คุณยังคงใช้ HDD เป็นไดรฟ์สําหรับบูตหลักสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ แม้ว่าจะมีข้อยกเว้นบางประการ แต่คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันชอบ SSD ที่เร็วกว่ามากสําหรับการบูตเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากมีรายงานว่า Microsoft ต้องการยกเลิกไดรฟ์สําหรับบูต HDD ทั้งหมด ตามรายงานจาก บริษ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม