admin

ผู้สนใจไอทีและเทคโนโลยี อาชีพประจำทำงานด้านตรวจซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศ ตรวจซ่อมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ เครื่องมือตรวจอากาศเพื่อการบิน เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน และงานด้านไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์ทั่วไป