Google เพิ่มทักษะภาษา AI ให้กับหุ่นยนต์ผู้ช่วยของ Alphabet เพื่อให้เข้าใจมนุษย์ได้ดีขึ้น

Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google กําลังรวบรวมโครงการวิจัยหุ่นยนต์และความเข้าใจภาษา AI เพื่อพยายา…