Set Time Zone ใน MySql

วันนี้เจอปํญหาการสร้างตารางใน MySql ให้แสดงค่า Time Stamp คือผมทำโปรเจ็คเกี่ยวกับ ESP8266 ให้ส่งค่าท…