Set Time Zone ใน MySql

วันนี้เจอปํญหาการสร้างตารางใน MySql ให้แสดงค่า Time Stamp คือผมทำโปรเจ็คเกี่ยวกับ ESP8266 ให้ส่งค่าที่วัดได้จาก sensor มาเก็บไว้ในตาราง MySql พร้อมกับระบุเวลาจัดเก็บเป็น Time Stamp แต่พอเขียน php ให้แสดงผลข้อมูลแล้วปรากฎว่าเวลาที่ดึงมาจาก ตาราง mySql ไม่ตรงกับเวลาปัจจุบัน ทางแก้แรกที่ผมทำก็คือ บวกค

ดูข้อมูลเพิ่มเติม