Tokyo Game Show 2022 

 นิทรรศการเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น Tokyo Game Show 2022 สำหรับปีนี้นั้นงานจัดขึ้นเมื่อวั…