SSD ส่งผลเสียต่อโลกในขบวนการผลิต

แม้ว่า SSD จะใช้ไฟน้อยกว่า Harddisk เวลาใช้งาน แต่รู้หรือไม่ว่ากระบวนการผลิต SSD นั้นส่งผลเสียต่อโลกมากกว่ากระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์เป็นเท่าตัว