Comcast ตั้งค่า Xfinity Mobile PIN ให้เป็น ‘0000’ โดยค่าเริ่มต้นทำให้ลูกค้าเสี่ยงต่อการแฮ็ก

Comcast ทำให้ลูกค้าของบริการโทรศัพท์ Xfinity มือถือของตนเสี่ยงต่อการแฮ็กและระบุการโจรกรรมโดยการตั้งร…