ฐานข้อมูล จังหวัด อำเภอ ตำบล ประเทศไทย

ฐานข้อมูลมีจำนวนข้อมูลดังนี้

  • จำนวนจังหวัด 77 จังหวัด
  • จำนวนอำเภอ 928 อำเภอ
  • จำนวนตำบล 7364 ตำบล

Download : https://github.com/codesanook/thailand-administrative-division-province-district-subdistrict-sql

Download : https://github.com/ThepExcel/download