radar

สถานีเรดาร์ตรวจอากาศของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ปัจุบันกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์ โดย Product ที่ใช้คือ CAPPI มีสถานีเรดาร์ดังนี้ 1.สถานีเรดาร์ฝนหลวง อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่2.สถานีเรดาร์ฝนหลวง ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์3.สถานีเรดาร์ฝนหลวง พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา4.สถานีเรดาร์ฝนหลวง สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี5.สถานีเร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม