รัฐบาลกรุงโตเกียวเริ่มใช้หุ่นยนต์เพื่อรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานลาดตระเวนโดยอัตโนมัติโดยใช้ AI

เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการขาดแคลนแรงงานในอนาคตรัฐบาลกรุงโตเกียวจึงเริ่มใช้หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยที…