KidBright คืออะไร?

KidBright เป็นบอร์ดสมองกลฝังตัวอุปกรณ์เล็กๆ ที่พัฒนาจากห้องวิจัยของเนคเทค-สวทช. ซึ่งผู้สนใจสามารถนำไ…