line notify

ส่งการแจ้งเตือนเมื่อ Plot Chia ใน VPS เสร็จเข้าไลน์ Notify

สำหรับบทความในตอนนี้จะไม่ได้อธิบายขั้นตอนการทำนะครับ แต่จะอธิบายการทำงานของ shell script ที่เขียนขึ้นมา เพื่อให้ส่งการแจ้งเตือนเมื่อไฟล์ที่พลอตสำเร็จแล้ว มาที่ Line Notify ของเรา เริ่มแรกเราต้องสร้าง script ขึ้นมาก่อน สมมุติว่าชื่อ endplot.sh #!/bin/bash if find -iname "*.plot" -type f -

ดูข้อมูลเพิ่มเติม