ส่งการแจ้งเตือนเมื่อ Plot Chia ใน VPS เสร็จเข้าไลน์ Notify

line notify

สำหรับบทความในตอนนี้จะไม่ได้อธิบายขั้นตอนการทำนะครับ แต่จะอธิบายการทำงานของ shell script ที่เขียนขึ้นมา เพื่อให้ส่งการแจ้งเตือนเมื่อไฟล์ที่พลอตสำเร็จแล้ว มาที่ Line Notify ของเรา

เริ่มแรกเราต้องสร้าง script ขึ้นมาก่อน สมมุติว่าชื่อ endplot.sh

#!/bin/bash
   if  find -iname "*.plot" -type f -mtime -0.02 | grep  k32
then
   curl -X POST -H 'Authorization: Bearer Line notify token' -F 'message=VDS พลอตไฟล์สำเร็จ! มีไฟล์ Plot อยู่ใน /plots-final ดาวน์โหลดเสร็จแล้วต้องลบด้วยนะ' 'https://notify-api.line.me/api/notify'
fi

อธิบายสคริป เป็นการใช้คำสั่ง find ในการค้นหาไฟล์ ที่นามสกุลไฟล์ .plot และชื่อไฟล์มีคำว่า K32 อยู่ด้วย ใช้ -mtime ในการตรวจสอบเวลาของไฟล์ที่สร้างขึ้นมาว่าสร้างเสร็จมาแล้วกี่ชั่วโมง จากสคริปนี้ใช้ -mtime -0.02 คือไฟล์ที่สร้างเสร็จมาแล้ว 0.02 ชั่วโมง หรือ 1 นาทีกว่า เมื่อเจอไฟล์ที่ต้องการแล้วให้ส่งการแจ้งตือนมาที่ line notify โดยใช้ curl

กรณีที่ไฟล์ที่สร้างมาแล้ว เกิน 0.02 ชั่วโมงจะไม่ส่งการแจ้งเตือน

การใช้งานก็แค่ตั้ง crontab ให้รันสคริปเช็คทุกๆ 2 นาที หรือแล้วแต่จะต้องการ

*/1 * * * * /root/endplot.sh