WhatsApp หยุดทํางานสําหรับผู้ใช้หลายพันคนทําให้ไม่สามารถส่งและรับข้อความได้

ผู้ใช้ WhatsApp หลายพันคนไม่สามารถส่งหรือรับข้อความได้ท่ามกลางการหยุดทํางานในวันอังคาร ไฟดับเริ่มขึ้…