ดูภาพเรดาร์ตรวจอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมทั่วโลก

วันนี้มาแนะนำเว็บไซด์ดูภาพเรดาร์ตรวจอากาศและภาพถ่ายดาวเทียวทั่วโลก เข้าดูได้ที่ https://www.radarstudio.online

โดยเว็บไซด์ที่แนะนำนี้ใช้ API ของเว็บไซด์ Rainviewer โดยมีโค๊ดที่ใช้ทำเว็บดังนี้

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Radar Studio Online</title>

  <meta charset="utf-8"/>
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">

  <link href="https://unpkg.com/leaflet@1.7.1/dist/leaflet.css" rel="stylesheet"/>
  <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.7.1/dist/leaflet.js"></script>
  <style type="text/css">
    li {
      list-style: none;
      display: inline-block;
    }
  </style>
	
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/gh/orestbida/cookieconsent@v2.8.6/dist/cookieconsent.css">	
</head>
<body>
<script defer src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/orestbida/cookieconsent@v2.8.6/dist/cookieconsent.js"></script>
 <script defer src="./cc-init.js"></script>
<ul style="text-align:center; position: absolute;top: 0; left: 0; right: 0; height: 50px;">
	
  <li><input type="radio" name="kind" checked="checked" onchange="setKind('radar')">Radar (Past + Future) <input type="radio" name="kind" onchange="setKind('satellite')">Infrared Satellite</li>

  <li><input type="button" onclick="stop(); showFrame(animationPosition - 1); return;" value="&lt;" /></li>
  <li><input type="button" onclick="playStop();" value="Play / Stop" /></li>
  <li><input type="button" onclick="stop(); showFrame(animationPosition + 1); return;" value="&gt;" /></li>

  <li><select id="colors" onchange="setColors(); return;">
    <option value="0">Black and White Values</option>
    <option value="1">Original</option>
    <option value="2" selected="selected">Universal Blue</option>
    <option value="3">TITAN</option>
    <option value="4">The Weather Channel</option>
    <option value="5">Meteored</option>
    <option value="6">NEXRAD Level-III</option>
    <option value="7">RAINBOW @ SELEX-SI</option>
    <option value="8">Dark Sky</option>
  </select></li>
	
	<div id="timestamp" style="text-align:center; position: absolute;top: 45px; left: 0; right: 0; height: 80px;">FRAME TIME</div>
</ul>

<div id="mapid" style="position: absolute; top: 90px; left: 0; bottom: 0; right: 0;"></div>

<script>
  var map = L.map('mapid').setView([13.7563, 100.5018], 6);

  L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
    attributions: 'Map data © <a href="https://openstreetmap.org">OpenStreetMap</a> contributors'
  }).addTo(map);

  /**
   * RainViewer radar animation part
   * @type {number[]}
   */
  var apiData = {};
  var mapFrames = [];
  var lastPastFramePosition = -1;
  var radarLayers = [];

  var optionKind = 'radar'; // can be 'radar' or 'satellite'

  var optionTileSize = 256; // can be 256 or 512.
  var optionColorScheme = 2; // from 0 to 8. Check the https://rainviewer.com/api/color-schemes.html for additional information
  var optionSmoothData = 1; // 0 - not smooth, 1 - smooth
  var optionSnowColors = 1; // 0 - do not show snow colors, 1 - show snow colors

  var animationPosition = 0;
  var animationTimer = false;

  var loadingTilesCount = 0;
  var loadedTilesCount = 0;

  function startLoadingTile() {
    loadingTilesCount++;  
  }
  function finishLoadingTile() {
    // Delayed increase loaded count to prevent changing the layer before 
    // it will be replaced by next
    setTimeout(function() { loadedTilesCount++; }, 250);
  }
  function isTilesLoading() {
    return loadingTilesCount > loadedTilesCount;
  }

  /**
   * Load all the available maps frames from RainViewer API
   */
  var apiRequest = new XMLHttpRequest();
  apiRequest.open("GET", "https://api.rainviewer.com/public/weather-maps.json", true);
  apiRequest.onload = function(e) {
    // store the API response for re-use purposes in memory
    apiData = JSON.parse(apiRequest.response);
    initialize(apiData, optionKind);
  };
  apiRequest.send();

  /**
   * Initialize internal data from the API response and options
   */
  function initialize(api, kind) {
    // remove all already added tiled layers
    for (var i in radarLayers) {
      map.removeLayer(radarLayers[i]);
    }
    mapFrames = [];
    radarLayers = [];
    animationPosition = 0;

    if (!api) {
      return;
    }
    if (kind == 'satellite' && api.satellite && api.satellite.infrared) {
      mapFrames = api.satellite.infrared;

      lastPastFramePosition = api.satellite.infrared.length - 1;
      showFrame(lastPastFramePosition, true);
    }
    else if (api.radar && api.radar.past) {
      mapFrames = api.radar.past;
      if (api.radar.nowcast) {
        mapFrames = mapFrames.concat(api.radar.nowcast);
      }

      // show the last "past" frame
      lastPastFramePosition = api.radar.past.length - 1;
      showFrame(lastPastFramePosition, true);
    }
  }

  /**
   * Animation functions
   * @param path - Path to the XYZ tile
   */
  function addLayer(frame) {
    if (!radarLayers[frame.path]) {
      var colorScheme = optionKind == 'satellite' ? 0 : optionColorScheme;
      var smooth = optionKind == 'satellite' ? 0 : optionSmoothData;
      var snow = optionKind == 'satellite' ? 0 : optionSnowColors;

      var source = new L.TileLayer(apiData.host + frame.path + '/' + optionTileSize + '/{z}/{x}/{y}/' + colorScheme + '/' + smooth + '_' + snow + '.png', {
        tileSize: 256,
        opacity: 0.01,
        zIndex: frame.time
      });

      // Track layer loading state to not display the overlay 
      // before it will completelly loads
      source.on('loading', startLoadingTile);
      source.on('load', finishLoadingTile); 
      source.on('remove', finishLoadingTile);

      radarLayers[frame.path] = source;
    }
    if (!map.hasLayer(radarLayers[frame.path])) {
      map.addLayer(radarLayers[frame.path]);
    }
  }

  /**
   * Display particular frame of animation for the @position
   * If preloadOnly parameter is set to true, the frame layer only adds for the tiles preloading purpose
   * @param position
   * @param preloadOnly
   * @param force - display layer immediatelly
   */
  function changeRadarPosition(position, preloadOnly, force) {
    while (position >= mapFrames.length) {
      position -= mapFrames.length;
    }
    while (position < 0) {
      position += mapFrames.length;
    }

    var currentFrame = mapFrames[animationPosition];
    var nextFrame = mapFrames[position];

    addLayer(nextFrame);

    // Quit if this call is for preloading only by design
    // or some times still loading in background
    if (preloadOnly || (isTilesLoading() && !force)) {
      return;
    }

    animationPosition = position;

    if (radarLayers[currentFrame.path]) {
      radarLayers[currentFrame.path].setOpacity(0);
    }
    radarLayers[nextFrame.path].setOpacity(100);


    var pastOrForecast = nextFrame.time > Date.now() / 1000 ? 'FORECAST: Asia/Bangkok Time' : 'PAST: Asia/Bangkok Time';

   //  document.getElementById("timestamp").innerHTML = pastOrForecast + ': ' + (new Date(nextFrame.time * 1000)).toString();
	 
	 var thaiTime = new Date(nextFrame.time * 1000).toLocaleString("en-US", {timeZone: "Asia/Bangkok"});
document.getElementById("timestamp").innerHTML = pastOrForecast + ': ' + thaiTime;

  }

  /**
   * Check avialability and show particular frame position from the timestamps list
   */
  function showFrame(nextPosition, force) {
    var preloadingDirection = nextPosition - animationPosition > 0 ? 1 : -1;

    changeRadarPosition(nextPosition, false, force);

    // preload next next frame (typically, +1 frame)
    // if don't do that, the animation will be blinking at the first loop
    changeRadarPosition(nextPosition + preloadingDirection, true);
  }

  /**
   * Stop the animation
   * Check if the animation timeout is set and clear it.
   */
  function stop() {
    if (animationTimer) {
      clearTimeout(animationTimer);
      animationTimer = false;
      return true;
    }
    return false;
  }

  function play() {
    showFrame(animationPosition + 1);

    // Main animation driver. Run this function every 500 ms
    animationTimer = setTimeout(play, 500);
  }

  function playStop() {
    if (!stop()) {
      play();
    }
  }

  /**
   * Change map options
   */
  function setKind(kind) {
    optionKind = kind;
    initialize(apiData, optionKind);
  }


  function setColors() {
    var e = document.getElementById('colors');
    optionColorScheme = e.options[e.selectedIndex].value;
    initialize(apiData, optionKind);
  }


  /**
   * Handle arrow keys for navigation between next \ prev frames
   */
  document.onkeydown = function (e) {
    e = e || window.event;
    switch (e.which || e.keyCode) {
      case 37: // left
        stop();
        showFrame(animationPosition - 1, true);
        break;

      case 39: // right
        stop();
        showFrame(animationPosition + 1, true);
        break;

      default:
        return; // exit this handler for other keys
    }
    e.preventDefault();
    return false;
  }
</script>

</body>
</html>

สามารถนำไปดัดแปลงเพื่อใช้ในเว็บของท่านได้เลย

ที่มา : GitHub – rainviewer/rainviewer-api-example: How to use RainViewer API: simple HTML + JS code which render an animated weather radar overlay on the map