ติดตั้ง DNS Server บน Centos 6

ในการแปลง IP Address ในระบบอินเตอร์เนตให้ไปเป็นชื่อโดเมนเนม หรือกลับกันจากโดเมนเนมไปเป็น IP Address นั้น ต้องใช้ DNS Server ใน Centos 6 หรือ linux ใช้ ฺ Bind ในการทำ DNS สำหรับบทความนี้เป็นการ config Bind ใน Cenos 6

ข้อมูลที่ใช้
IP นอก 185.220.68.196
IP ภายใน 192.168.2.102
Domain pi3.club

เริ่มแรกให้ลง Bind ก่อน
# yum install bind bind-libs bind-utils
แก้ไขไฟ์ /etc/resolv.conf
#vi /etc/resolv.conf
เพิ่ม nameserver ที่เป็น ip address ของเครื่องเซอร์เวอร์
nameserver 192.168.2.102 (IP Address ของเครื่องที่จะทำ DNS )
แก้ไขไฟล์ /etc/named.conf
#vi /etc/named.conf

// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//
options {
// listen-on port 53 { 127.0.0.1; 185.220.68.196; };
// listen-on-v6 port 53 { ::1; };
directory “/var/named”;
dump-file “/var/named/data/cache_dump.db”;
statistics-file “/var/named/data/named_stats.txt”;
memstatistics-file “/var/named/data/named_mem_stats.txt”;
allow-query { any; };
recursion yes;
dnssec-enable yes;
dnssec-validation yes;
/* Path to ISC DLV key */
bindkeys-file “/etc/named.iscdlv.key”;
managed-keys-directory “/var/named/dynamic”;
};
logging {
channel default_debug {
file “data/named.run”;
severity dynamic;
};
};
zone “.” IN {
type hint;
file “named.ca”;
};
zone “pi3.club” IN {
type master;
file “/var/named/pi3.club.zone”;
allow-update { none; };
};

include “/etc/named.rfc1912.zones”;
include “/etc/named.root.key”;

สร้างโซนไฟล์ใหม่ขึ้นมา
#vi /var/named/pi3.club.zone
เขียนไฟล์ตามนี้

$TTL 86400
@ IN SOA pi3.club. root.pi3.club. (
103
1H
1M
1W
1D )

@ IN NS ns1.pi3.club.
@ IN A 185.220.68.196
ns1 IN A 185.220.68.196
@ IN MX 10 mail.pi3.club.
mail IN A 185.220.68.196
www IN A 185.220.68.196
ftp.pi3.club. IN A 185.220.68.196

ให้ระบบทำงานทุกครั้งที่เปิดเครื่อง
# chkconfig named on
สั่งให้ named ทำงาน
# service named start
ตรวจสอบการทำงานของโซนที่เราใส่ไปตะกี่ว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งถ้าเราป้อนชื่อโดเมนลงไป ระบบจะคืนค่าไอพีของโดเมนนั้นกลับมาให้เรา

# nslookup pi3.club
จะแสดง IP ของ server ให้ดู

จากนั้นรออัพเดท dns อย่าลืมเอา Dns ที่เราสร้างไปใส่ใน nameserver ของผู้ให้บรการจดโดเมนที่เราใช้อยู่ ของผมจะเป็น ns1.pi3.club และ ns2.pi3.club เนื่องจากต้องกรอก 2 อัน จึงต้องเพิ่ม ns2