พยากรณ์อากาศสำหรับวันพรุ่งนี้

เว็บไซด์สำหรับดูพยากรณ์อากาศสำหรับวันพรุ่งนี้ โดยเอา api มาจากกรมอุตุนิยมวิทยา จากนั้นเขียนโค๊ดให้แสดงแผนที่ประเทศไทย และมือคลิ๊กลงบนแผนที่ประเทศไทย จะแสดงการพยากรณ์อากาศสำหรับวันพรุ่งนี้ ตามแลตติจูดและลองติจูด ที่ทำการคลิ๊ก โดยมีข้อมูลที่แสดงการพยากรณ์อากาศเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น

ทดลองใช้งานได้ที่ Weather Map (radarstudio.online)

Code index.php

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Weather Map</title>
  <!-- Include Leaflet CSS and JS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet/dist/leaflet.css" />
  <script src="https://unpkg.com/leaflet/dist/leaflet.js"></script>
</head>
<body>
  <div id="map" style="height: 900px;"></div>

  <script>
    var map = L.map("map").setView([13.40, 100.10], 6.5); // Set the initial view to Thailand
    L.tileLayer("https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png", {
      attribution: "© OpenStreetMap contributors"
    }).addTo(map);

    // Add a click event listener to the map
    map.on('click', function(e) {
      var lat = e.latlng.lat.toFixed(2);
      var lon = e.latlng.lng.toFixed(2);

      // Call the PHP script with the lat and lon values
      fetch('your_php_script.php?lat=' + lat + '&lon=' + lon)
        .then(response => response.text())
        .then(data => {
          // Output the result (if needed)
          console.log(data);

          // Clear existing markers
          map.eachLayer(function (layer) {
            if (layer instanceof L.Marker) {
              map.removeLayer(layer);
            }
          });

          // Add a new marker at the clicked location
          var marker = L.marker([lat, lon]).addTo(map);

          // Add a popup with the data from the API response
          marker.bindPopup(data).openPopup();
        })
        .catch(error => console.error('Error:', error));
    });
  </script>
	<center><b>การใช้งาน :</b>ใช้เมาส์คลิ๊กบนแผนที่เพื่อดูการพยากรณ์อากาศสำหรับวันพรุ่งนี้ ตรงตำแหน่งนั้น (<b>มีข้อมูลเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น</b>) </center>
	</body>
</html>

Code your_php_script.php

<?php
$lat = $_GET['lat'];
$lon = $_GET['lon'];
// Get the current date
//$currentDate = date("Y-m-d");
$tomorrowDate = date("Y-m-d", strtotime($currentDate . ' +1 day'));
// Check if lat and lon are within the specified range
if ($lat < 5.61 || $lat > 20.47 || $lon < 97.34 || $lon > 105.64) {
  echo "ไม่มีข้อมูล";
  exit;
}

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "https://data.tmd.go.th/nwpapi/v1/forecast/location/daily/at?lat=$lat&lon=$lon&fields=tc,tc_max,tc_min,rh,slp,rain,cond&date=$tomorrowDate&duration=1",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 30,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    "accept: application/json",
  "authorization: Bearer YourAPIกรมอุตุฯ",
 ),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);
curl_close($curl);

if ($err) {
  echo "cURL Error: $err";
} else {
  $data = json_decode($response, true);

  if ($data && isset($data['WeatherForecasts'][0]['forecasts'])) {
    $popupContent = '';

    foreach ($data['WeatherForecasts'][0]['forecasts'] as $forecast) {
      $timestamp = strtotime($forecast['time']);
      $formattedTime = date('l, j F Y H:i:s', $timestamp + (7 * 3600));
      $temperature = $forecast['data']['tc'];
      $temperatureMAX = $forecast['data']['tc_max'];
      $temperatureMIN = $forecast['data']['tc_min'];
      $humidity = $forecast['data']['rh'];
      $pressure = $forecast['data']['slp'];
      $rainfall = $forecast['data']['rain'];
      $conditionCode = $forecast['data']['cond'];

      switch ($conditionCode) {
        case 1:
          $conditionText = 'ท้องฟ้าแจ่มใส';
          break;
        case 2:
          $conditionText = 'มีเมฆบางส่วน';
          break;
        case 3:
          $conditionText = 'เมฆเป็นส่วนมาก';
          break;
        case 4:
          $conditionText = 'มีเมฆมาก';
          break;
        case 5:
          $conditionText = 'ฝนตกเล็กน้อย';
          break;
        case 6:
          $conditionText = 'ฝนปานกลาง';
          break;
        case 7:
          $conditionText = 'ฝนตกหนัก';
          break;
        case 8:
          $conditionText = 'ฝนฟ้าคะนอง';
          break;
        case 9:
          $conditionText = ' อากาศหนาวจัด';
          break;
        case 10:
          $conditionText = 'อากาศหนาว';
          break;
        case 11:
          $conditionText = 'อากาศเย็น ';
          break;
        case 12:
          $conditionText = 'อากาศร้อนจัด';
          break;
        default:
          $conditionText = 'ไม่มีข้อมูล';
          break;
      }

      $popupContent .= "<table style='border-collapse: collapse; width: 100%; border: 1px solid #ddd;'>" .
        "<tr style='background-color: #f2f2f2;'><td colspan='2' style='padding: 10px; text-align: center;'><b style='color: #333;'>พรุ่งนี้ : $formattedTime</b></td></tr>" .
        "<tr><td style='padding: 10px;'><b>อุณหภูมิสูงสุด:</b></td><td style='padding: 10px; color: #e44d26;'>$temperatureMAX °C</td></tr>" .
        "<tr><td style='padding: 10px;'><b>อุณหภูมิต่ำสุด: </b></td><td style='padding: 10px; color: #2f9e44;'>$temperatureMIN °C</td></tr>" .
        "<tr><td style='padding: 10px;'><b>ความชื้นสัมพัทธ์: </b></td><td style='padding: 10px; color: #007bff;'>$humidity%</td></tr>" .
        "<tr><td style='padding: 10px;'><b>ความกดอากาศ:</b></td><td style='padding: 10px; color: #ff9800;'>$pressure hPa</td></tr>" .
        "<tr><td style='padding: 10px;'><b>ปริมาณฝน:</b></td><td style='padding: 10px; color: #795548;'>$rainfall mm</td></tr>" .
        "<tr><td style='padding: 10px;'><b>สภาพอากาศทั่วไป:</b></td><td style='padding: 10px; color: #673ab7;'>$conditionText</td></tr>" .
        "</table><br>";

    }

    echo $popupContent;
  } else {
    echo "No data available";
  }
}
?>