เขียนโค๊ดส่งรูปภาพเข้า line notify จากฟอร์ม โดยใช้ php และ html ด้วย Chat GPT

ปัจจุบัน AI มีความฉลาดมากขึ้นสามารถสั่งให้เขียนโค๊ดออกมาได้เลย ดังตัวอย่างด้านล่างนี็

เริ่มแรกให้ป้อนโจทย์คำสั่งที่ต้องการลงในช้อง Send Message ของ Chat GPT โดยเขียนความต้องการลงไปดังนี้

จงเขียนโค๊ดส่งรูปภาพเข้า line notify จากฟอร์ม โดยใช้ php และ html

จากนั้น Chat GPT จะตอบกลับมาดังนี้

คุณสามารถใช้ PHP และ HTML เพื่อสร้างฟอร์มสำหรับอัปโหลดรูปภาพและส่งรูปภาพไปยัง Line Notify ได้ดังนี้:

 1. สร้างไฟล์ HTML สำหรับฟอร์มอัปโหลด:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>ส่งรูปภาพไปยัง Line Notify</title>
</head>
<body>
  <form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
    เลือกรูปภาพ: <input type="file" name="image" id="image">
    <input type="submit" value="ส่งรูปภาพ">
  </form>
</body>
</html>
  1. สร้างไฟล์ PHP (upload.php) เพื่อรับรูปภาพและส่งไปยัง Line Notify:
  <?php
  // รับไฟล์รูปภาพที่อัปโหลด
  if ($_FILES['image']['error'] === UPLOAD_ERR_OK) {
    $imagePath = $_FILES['image']['tmp_name'];
  
    // อัปโหลดรูปภาพไปยัง Line Notify
    $lineToken = 'YOUR_LINE_NOTIFY_TOKEN';
    $message = 'รูปภาพใหม่ถูกส่งมา';
    $imageData = file_get_contents($imagePath);
  
    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://notify-api.line.me/api/notify');
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, ['message' => $message, 'imageFile' => new CURLFile($imagePath)]);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ['Authorization: Bearer ' . $lineToken]);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  
    $result = curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
  
    // ตรวจสอบการส่ง Line Notify ว่าสำเร็จหรือไม่
    if ($result === false) {
      echo 'เกิดข้อผิดพลาดในการส่ง Line Notify';
    } else {
      echo 'ส่งรูปภาพไปยัง Line Notify สำเร็จ';
    }
  } else {
    echo 'เกิดข้อผิดพลาดในการอัปโหลดรูปภาพ';
  }
  ?>
  
  1. ในไฟล์ PHP (upload.php) ให้แทน YOUR_LINE_NOTIFY_TOKEN ด้วย Line Notify Token ของคุณที่คุณได้รับจาก Line Notify และทำการอัปโหลดรูปภาพไปยัง Line Notify โดยใช้ cURL.

  2. อันดับที่ 2 และ 3 สามารถถูกเก็บไว้ในไฟล์ PHP เดียวกันหรือเว็บแอปพลิเคชัน PHP ของคุณและให้คุณตั้งค่าที่เกี่ยวกับการอัปโหลดรูปภาพและการส่ง Line Notify ตามต้องการของคุณและเพิ่มระบบการตรวจสอบและจัดการข้อผิดพลาดตามต้องการของคุณด้วย

  3. เมื่อคุณต้องการอัปโหลดรูปภาพ ให้เข้าสู่หน้า HTML ที่คุณสร้างและใช้แบบฟอร์มเพื่อเลือกและอัปโหลดรูปภาพของคุณ หลังจากอัปโหลดและส่งรูปภาพ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify โดยรูปภาพที่คุณอัปโหลดแนบมาในข้อความ.

   จากนั้นนำโค๊ดที่ได้อับโหลดลงโอส สามารถใช้งานได้ทันที โดยหน้าตาของเพจอยังไม่สวยงานแต่สามารถใช้งานได้จริง