ฐานข้อมูล จังหวัด อำเภอ ตำบล ประเทศไทย

ฐานข้อมูลมีจำนวนข้อมูลดังนี้ จำนวนจังหวัด 77 จังหวัดจำนวนอำเภอ 928 อำเภอจำนวนตำบล 7364 ตำบล Download : https://github.com/codesanook/thailand-administrative-division-province-district-subdistrict-sql Download : https://github.com/ThepExcel/download

ดูข้อมูลเพิ่มเติม